Mediation

Det afgørende mål med en mediation eller mægling er at finde en fælles løsning, som parterne kan gå ind for.

Hvad indebærer Mediation?

Der har i de senere år været stigende fokus på at løse konflikter hurtigere og billigere, med mindre formalia og mere partsautonomi.

Mediation er den metode til konfliktløsning hvor parterne tager det største ansvar og også har den største indflydelse på processen.

Der gælder nogle helt overordnede principper for mediation: neutralitet og upartiskhed, frivillighed, tavshedspligt. Se for eksempel beskrivelsen her. Men derudover er mediation en ret uformel proces, som også langt hen ad vejen kan tilpasses parternes ønsker i den enkelte sag.

VALG AF MEDIATOR

Valget af mediator er væsentligt. Mediatorer er forskellige som personer, og har forskellige tilgange til mediation. Der skelnes mellem to hovedformer: faciliterende mægling, hvor hovedfokus er på processen og på at hjælpe parterne med selv at nå et resultat, og evaluerende mægling, hvor mediator kommer med vurderinger og muligvis også løsningsforslag.

Som mediator har jeg samme faciliterende udgangspunkt som retsmæglere ved domstolene (se retningslinjer). Hovedfokus for mediator er at skabe et godt rum for det fælles arbejde i en resultatorienteret mægling. Parterne har ansvaret for at finde løsninger. Det betyder ikke i min optik, at mediator ikke også kan udfordre parternes synspunkter eller skubbe på undervejs i forløbet, så det gør jeg! Normalt vil hele eller den overvejende del af mediationen foregå i fællesmøde(r) med alle parter tilstede (modsat mere forhandlingsprægede forløb baseret på separate møder). Derudover bruger jeg i høj grad visuelle værktøjer også som mediator.

Visuel Mediation

Mediation med visuelle værktøjer giver alle i rummet et fælles billede af både konflikt og løsningsmuligheder. Billedligt talt kan man i en sag med to parter sige, at parterne møder med to forskellige synsvinkler på sagen, og den visuelle metode frembringer så bogstaveligt talt et nyt fælles billede af den løsning parterne sammen når frem til og bliver enige om. I psykologien kaldes metoden at arbejde med “det fælles tredje”. Det er min erfaring, at brug af visuelle værktøjer skaber en særlig måde at samarbejde på, og det gælder også i mediation.

Helt konkret arbejder man i processen med visuelle virkemidler: plancher, post-its, tidslinjer, modeller, oversigter. Det visuelle er en fælles skabende proces, der åbner for nye indsigter. Man ser tingene på en anden måde, og løsningsmulighederne viser sig, når alle får et overblik og arbejder på et fælles billede. Undervejs kan parterne se, at synspunkter og forslag er “kommet med”, og så er det nemmere at koncentrere sig om det der sker i rummet lige nu og her. Hvis noget bliver formuleret uklart, er det nemmere for alle parter at spørge ind og få rettet misforståelser. Helt lavpraktisk er det nemmere at referere til forslag og ting der er sagt måske flere timer tidligere.

Forløbet af en Mediation

Uformel er dog ikke det samme som formløs. De rammer og metoder som er udgangspunktet for mediationsprocessen er beskrevet i faglitteraturen som en dobbelt diamant, med skiftevis emergente (åbnende) og konvergente (indskrænkende) faser.